Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy ul. Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych ,Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2024.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie udzielonej zgody, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

4. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe , dla których Administratorem jest Gmina Miejska Tczew.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku , gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Pozostałe informacje

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2024.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Skip to content