Zgłoś projekt

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

Wybierz interesujący Cię temat

Zgłaszanie projektów

1) Nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego corocznie ogłasza Prezydent poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2) Informację, o której mowa w pkt. 1 podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.

3) Okres zgłaszania projektów trwa 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 1.

4) Za datę zgłoszenia projektu uważa się datę wpływu formularza zgłoszenia projektu do Urzędu Miejskiego.

5) Zgłaszanym projektom zostanie nadany numer identyfikacyjny ID zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu Miejskiego.

6) Autor projektu może wycofać zgłoszony projekt w terminie do ostatniego  dnia okresu zgłaszania projektów, o którym mowa w pkt. 3

Wymogi formalne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty

1) Projekt może zgłosić mieszkaniec.

2) Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.

3) Projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, którego wzór określi Prezydent mając na uwadze konieczność podania przez autora projektu co najmniej:

a) danych autora projektu tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania;

b) tytułu projektu;

c) lokalizacji, miejsca realizacji projektu;

d) opisu projektu (w tym jego głównych założeń i działań, które będą podjęte przy jego realizacji, proponowane rozwiązania uwzględniające, o ile jest to możliwe, „uniwersalne projektowanie” dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, cel realizacji projektu);

e) szacunkowego kosztu realizacji projektu;

f) informacji o załączeniu listy mieszkańców popierających projekt;

g) oświadczenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych;

h) oświadczenia autora projektu, że jest mieszkańcem Tczewa;

i) podpisu autora projektu

4) Formularz zgłoszenia projektu może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.

5) Autorem projektu wpisanym na formularzu zgłoszenia projektu może być tylko jeden mieszkaniec.

6) W przypadku, gdy autorem projektu jest osoba małoletnia do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu, którego wzór określi Prezydent.

7) Do formularza  zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających  projekt  zawierającą podpisy  co najmniej 20 mieszkańców.

8) Wzór listy mieszkańców popierających projekt oraz sposób i miejsce jego udostępnienia określi Prezydent.

9) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami  może zostać złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłany pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

10) Za datę złożenia zgłoszenia projektu uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wymogi merytoryczne jakie muszą spełniać zgłaszane projekty

1) są zadaniami inwestycyjnymi;

2) których  zakres  mieści się w zadaniach własnych gminy;

3) które są możliwe do zrealizowania  w trakcie roku budżetowego;

4) których całkowity  szacunkowy koszt realizacji  nie przekracza  maksymalnych szacowanych kosztów  realizacji projektów dużych

5) które są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;

6) które są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:

co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;

7) które są  wykonalne  technicznie,  tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;

8) które  są ogólnodostępne dla mieszkańców;

9) które uwzględniają,  o ile to możliwe, zasadę uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. , poz.1696 z późń. zm.) O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

10) które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

11) które są zgodne z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

12) które nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;

13) które nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).

Maksymalny szacowany koszt projektów przyjętych do realizacji

  • projekty duże – limit środków finansowych w wysokości – 800 000 zł,
  • projekty małe – limit środków finansowych – 200 tys. zł.

Maksymalny szacowany koszt jednego projektu

  • do 250 tys. zł dla projektu dużego
  • do 25 tys. zł dla projektu małego
Szczegóły znajdziesz w poniższych plikach
Uchwała

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa

Zarządzenie

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2022 rok

Formularz zgłoszenia projektu

Lista mieszkańców popierających projekt

Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

    X
    Skip to content