FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

Wybierz interesujący Cię temat

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski (zwany także Budżetem Partycypacyjnym) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez nich.

Czym różni się Budżet Obywatelski 2022 od poprzednich edycji?

1) Wprowadzony został podział środków finansowych  przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego  na realizację projektów dużych i projektów małych.

Określone zostały maksymalne szacunkowe kwoty realizacji projektów dużych i projektów małych.

2) Brak jest podziału miasta na okręgi.

3) W konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego udział może wziąć każdy mieszkaniec Tczewa bez ograniczeń wiekowych.

4) Głosowanie odbywa się osobiście poprzez wypełnienie i złożenie karty do głosowania osobiście w Urzędzie Miejskim w Tczewie lub poprzez oddanie głosu elektronicznie.

Jakie wymogi formalne muszą spełniać zgłaszane projekty?

1) Projekt może zgłosić mieszkaniec.

2) Mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.

3) Projekt należy złożyć na formularzu zgłoszenia projektu, którego wzór określi Prezydent mając na uwadze konieczność podania przez autora projektu co najmniej:

a) danych autora projektu tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania;

b) tytułu projektu;

c) lokalizacji, miejsca realizacji projektu;

d) opisu projektu (w tym jego głównych założeń i działań, które będą podjęte przy jego realizacji, proponowane rozwiązania uwzględniające, o ile jest to możliwe, „uniwersalne projektowanie” dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, cel realizacji projektu);

e) szacunkowego kosztu realizacji projektu;

f) informacji o załączeniu listy mieszkańców popierających projekt;

g) oświadczenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych;

h) oświadczenia autora projektu, że jest mieszkańcem Tczewa;

i) podpisu autora projektu

4) Formularz zgłoszenia projektu może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.

5) Autorem projektu wpisanym na formularzu zgłoszenia projektu może być tylko jeden mieszkaniec.

6) W przypadku, gdy autorem projektu jest osoba małoletnia do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu, którego wzór określi Prezydent.

7) Do formularza  zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających  projekt  zawierającą podpisy  co najmniej 20 mieszkańców.

8) Wzór listy mieszkańców popierających projekt oraz sposób i miejsce jego udostępnienia określi Prezydent.

9) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami  może zostać złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego lub przesłany pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

10) Za datę złożenia zgłoszenia projektu uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Jakie wymogi merytoryczne muszą spełniać zgłaszane projekty?

1) są zadaniami inwestycyjnymi;

2) których  zakres  mieści się w zadaniach własnych gminy;

3) które są możliwe do zrealizowania  w trakcie roku budżetowego;

4) których całkowity  szacunkowy koszt realizacji  nie przekracza  maksymalnych szacowanych kosztów  realizacji projektów dużych

5) które są zlokalizowane na terenie, do którego Gmina posiada tytuł prawny, uprawniający do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat. W przypadku braku tytułu prawnego do terenu na dzień zgłoszenia projektu autor projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zobowiązaniu do oddania Gminie do dysponowania na cele umożliwiające realizację projektu oraz utrzymanie jego efektu przez okres co najmniej 5 lat;

6) które są zlokalizowane na terenach o uregulowanym stanie prawnym, tzn.:

co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji, remontów, jak również nie toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów;

7) które są  wykonalne  technicznie,  tzn. są możliwe do realizacji w założonym terminie, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania projektu oraz przeprowadzenia niezbędnych działań formalnoprawnych;

8) które  są ogólnodostępne dla mieszkańców;

9) które uwzględniają,  o ile to możliwe, zasadę uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w celu spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. , poz.1696 z późń. zm.) O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

10) które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

11) które są zgodne z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

12) które nie zakładają wykonania wyłącznie planu lub dokumentacji technicznej na realizację zadania;

13) które nie zakładają wykonania jednego z elementów (etapów) realizacji projektu, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów).

Jaką maksymalną szacowaną wartość mogą mieć zgłaszane propozycje projektów?

1) Zakłada się, że łączny maksymalny szacowany koszt projektów przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa 2022 nie przekroczy kwoty 1 000 000 zł.

2) Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego, wynosi:

Projekty duże – limit środków finansowych w wysokości- 800 000 zł,
Projekty małe – limit środków finansowych w wysokości- 200 000 zł.

3) Określa się maksymalny szacowany koszt jednego projektu do wysokości kwot:

250 000 zł – dla projektu dużego,
25 000 zł – dla projektu małego.

Którzy mieszkańcy mają prawo zgłaszania projektów i potem głosowania na wybrane projekty?

1) W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Tczewa.

2) Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania jednego głosu.

3) W przypadku głosowania przez osoby małoletniej konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Jak mogę się dowiedzieć, do którego okręgu jest przypisana moja ulica?

W budżecie 2022 r. nie ma podziału na okręgi. Każdy mieszkaniec Tczewa ma prawo głosowania na jeden z wybranych projektów poddanych pod głosowanie.

Czy zgłaszając projekt należy dołączyć listę osób popierających ten projekt?

Do formularza  zgłoszenia projektu należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców popierających  projekt  zawierającą podpisy  co najmniej 20 mieszkańców (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20.01.2021 r.)

Czy będzie możliwe głosowanie elektroniczne na wybrane projekty?

1) W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Tczewa.
2) Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania jednego głosu.
3) W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.
4) Uczestniczący w głosowaniu mieszkaniec ma możliwość oddania głosu wyłącznie na jeden projekt.
5) Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:

– osobiście poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i złożenie jej w terminie w jakim odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego
lub
– elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

6) Głos uznaje się za ważny jeśli:

– został oddany przez mieszkańca;
– został oddany w terminie głosowania na projekty;
– został oddany na karcie do głosowania, której wzór określa załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa.

7) Jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

Czy będzie można poprzeć kilka projektów?

Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość głosowania wyłącznie na jeden wybrany projekt – albo duży lub mały.

Kto będzie decydował o zakwalifikowaniu zgłoszonych projektów do głosowania?

Do przeprowadzenia całej procedury Budżetu Obywatelskiego jest upoważniony Zespół Konsultacyjny, powołany przez Prezydenta Miasta.

W jakim terminie można zgłaszać propozycje projektów?

Zgłaszanie projektów: od 04.02.2021 r. do 24.02.2021 r.

W jaki sposób można ustalić dokładną lokalizację miejsca realizacji projektu (adres działki, numer geodezyjny działki), wymagany w formularzu zgłoszenia projektu (zał. nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta)?

W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio pod adresem www.sip.tczew.pl

Najważniejsze informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego

Zanim zaczniesz, szczegółowo zapoznaj się z poniższymi informacjami...

Zadaj pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w dni robocze w ciągu 24 godzin.

    Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego miasta Tczewa - edycja 2022

    X
    Skip to content