Tryb zgłaszania projektów

  1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2018 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.
  2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
  3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, składane są w wersji papierowej w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonym w ust. 2, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2018 rok”.
  4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego zadania (projektu).
  5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
  6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 03.11.2017 r.