Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2018 rok

Regulamin wraz z załącznikami (spakowany) dostępny jest do pobrania na dole strony – tutaj


Rozdział I

Zagadnienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa na temat części wydatków budżetu miasta Tczewa na 2018 r. zwanego „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Przedstawienie założeń Budżetu Obywatelskiego, zapoznanie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w celu wyrażenia opinii i uwag odbędzie się na zebraniu z mieszkańcami zwołanym zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 8.
 3. Do ubiegania się o przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców miasta Tczewa kwotę wydatków budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) są uprawnieni mieszkańcy dwunastu okręgów (Nr I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII, IX, X,XI,XII), w części przypadającej na dany okręg. Wykaz ulic, które zaliczane są do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

 

 

okręg I 87.000,00 zł okręg II 110.000,00 zł
okręg III 42.000,00 zł okręg IV 79.000,00 zł
okręg V 51.000,00 zł okręg VI 84.000,00 zł
okręg VII 110.000,00 zł okręg VIII 83.000,00 zł
okręg IX 127.000,00 zł okręg X 103.000,00 zł
okręg XI 68.000,00 zł okręg XII 56.000,00 zł

 

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, dotyczące każdego z okręgów znajdujących się na terenie miasta Tczewa.
 2. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie posiadać cech zadań remontowych w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • zrealizowany projekt musi być ogólnodostępny dla mieszkańców miasta;
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2018;
 • być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Tczewa;
 • pozostawać w kompetencjach miasta (zadania własne gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym);
 • uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
 • muszą być możliwe do realizacji pod względem technicznym i finansowym, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność miasta Tczewa lub innych, do których miasto posiada prawo nieodpłatnego dysponowania (także w przypadku, gdy działka stanowi własność miasta Tczewa ale została oddana w trwały zarząd, najem, użyczenie itp.). Projekty nie mogą być realizowane na terenach zamkniętych i prywatnych, z wyjątkiem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • dotyczyć terenów i obiektów, o których mowa w ust. 6 pkt. 8) niniejszego rozdziału o uregulowanym stanie prawnym, co do których:
 • – nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem,  ani wykonania nowych inwestycji,- toczy się postępowanie administracyjne lub inne, które może zmienić przeznaczenie, funkcję lub sposób użytkowania tych terenów lub obiektów,
 • całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2018 na dany okręg,;
 • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem;
 • projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich,  w tym prawa własności;
 • w przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na działce/działkach, nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, wniosek projektowy wymaga wyrażenia zgody podmiotu/-ów władających działką/działkami:

– na realizację projektu przez Gminę Miejską Tczew na tych działkach,

– na nieodpłatne dysponowanie w/w działkami przez Gminę Miejską Tczew  w celu  realizacji projektu,

– na nieodpłatne powszechne udostępnienie zrealizowanego projektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

– na przyjęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie środków trwałych, powstałych w ramach wykonanego projektu;

 • zgoda podmiotów o której mowa w ust. 6 pkt 13 niniejszego rozdziału przyjmuje formę oświadczenia podpisanego przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu władającego działkami (wraz z dołączonym dokumentem (kserokopią) potwierdzającym prawo do reprezentowania podmiotu przez tę osobę /te osoby) i stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłaszania  projektu, o którym mowa w rozdz. II ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a  do Regulaminu.
 • Podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 13 niniejszego rozdziału zobowiązany jest zawrzeć z Gminą Miejską Tczew umowę (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu) regulującą wzajemne zobowiązania stron dotyczące terenu, na którym realizowany ma być projekt oraz zasad funkcjonowania zrealizowanego projektu, w terminie do zakończenia głosowania  na zakwalifikowane projekty, określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Za zwycięski uznany zostanie projekt (projekty) z największą liczbą głosów poparcia w danym okręgu, oddanych w głosowaniu po uprzednio pozytywnym zweryfikowaniu pod względem jego zgodności ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.  Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy w danym okręgu zdobędzie kolejną liczbę głosów kilka projektów, mieszczących się w puli środków przeznaczonych na dany okręg.
 2. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Tczewa ma prawo dokonywania zmian poszczególnych terminów, ujętych w harmonogramie. Informacja o zmianie terminów zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl.
 3. Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, powołany Zarządzeniem nr …………  Prezydenta Miasta Tczewa z dnia ……………2017 r.
 4. Konsultacje poprzedzi kampania informacyjna przeprowadzona na stronie internetowej Miasta www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl i w lokalnej prasie, w toku której mieszkańcom udostępniona zostanie treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz materiały informacyjne co do sposobu wypełniania druku formularza zgłoszenia projektu, formularza głosowania na projekt, a także zostanie przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami.

Rozdział II

Tryb zgłaszania projektów

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2018 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, określonym w ust. 2 należy złożyć w wersji papierowej w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zalecane jest składanie formularzy zgłaszania projektów (zał. nr 3) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2018 rok.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wymagane pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 08.12.2017 r. (ostatniego dnia weryfikacji zgłoszonych projektów).

Rozdział III

Weryfikacja zgłoszonych projektów

 

 1. W okresie zgłaszania projektów prowadzony będzie rejestr zgłoszonych projektów, którym nadany zostanie numer rejestracyjny, zgodnie z kolejnością wpływu zgłaszanych projektów.
 2. Złożone formularze zgłoszenia projektu (załącznik nr 3) podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, w następującym zakresie:
 • złożenia zgłoszenia projektu w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 • poprawnego wypełnienia formularza,
 • weryfikacji uprawnień osób zgłaszających projekt, zgodnie z ust.1 rozdziału II niniejszego Regulaminu,
 • spełnienia przez zgłoszone projekty warunków określonych w ust. 6, rozdziału I,
 • możliwości realizacji projektu  pod kątem technicznych i finansowych  warunków realizacji projektu,
 • skutków realizacji zadania w kolejnych latach i możliwości zabezpieczenia środków w  kolejnych budżetach miasta,
 • możliwości realizacji projektu w odniesieniu do rzeczywistego kosztu,
 • potwierdzenia możliwości uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem przez Gminę Miejska Tczew zgodnie z postanowieniami Rozdziału I ust. 6 pkt 13,14, 15 (oświadczenie – załącznik nr 3a)
 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z Wnioskodawcami z propozycją wypracowania projektu wspólnego. W razie niewyrażenia zgody przez Wnioskodawców projektu o łączeniu projektów zdecydować będzie mógł Zespół   wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w rozdz. I ust. 9
 2. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ma prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych i nanoszenia poprawek w nazwie i opisie zgłoszonego projektu bez konsultacji Wnioskodawcami.
 3. Po dokonaniu weryfikacji projektów, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ogłasza listę projektów niespełniających kryteriów Regulaminu wraz z informacją o przyczynach ich odrzucenia oraz listę projektów spełniających kryteria Regulaminu, w podziale na okręgi. Ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz  www.bo.tczew.pl  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, w terminie określonym  w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie tradycyjne (w wersji papierowej)  lub w formie elektronicznej.

 

Rozdział IV

Tryb głosowania na projekty

 1. Głosowanie na wytypowane projekty do realizacji w danym okręgu odbędzie się tradycyjnie, w wersji papierowej – na Formularzu do głosowania na projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do głosowania na zweryfikowane projekty spełniające kryteria regulaminowe, proponowane do realizacji w danym okręgu, jest uprawniony każdy mieszkaniec tego okręgu, który ukończy 16 lat w 2018 r. i starszy oraz jest zameldowany na jego terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania w różnych okręgach przez tę samą osobę.
 3. Mieszkańcy poszczególnych okręgów są uprawnieni do głosowania na wytypowane projekty dotyczące ich okręgu, z możliwością oddania głosu na więcej niż jeden projekt.
 4. Tradycyjne głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu poparcia na projekt w danym okręgu, złożony zgodnie z wykazem zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest zameldowana w danym okręgu i spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału. Nieczytelne wypełnienie formularza lub brak któregoś z wymaganych wpisów uniemożliwiających identyfikację osoby głosującej, spowoduje nieważność oddanego głosu poparcia na projekt.
 5. Formularz głosowania na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, a wzór wykazu osób głosujących na dany projekt określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Formularze z oddanymi głosami poparcia należy złożyć w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 lub przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED) w terminie do dnia 05.01.2018 r., do godz. 14.00. Zalecane jest składanie formularzy głosowania na projekty (zał. nr 4) wraz z wykazem osób głosujących na projekt (zał. Nr 5) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Głosowanie na projekt do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2018 rok.
 6. Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza, jaki zostanie udostępniony na stronie internetowej wrotatczewa.pl. oraz www.bo.tczew.pl  System będzie weryfikował użytkownika poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku, gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.
 7. Szczegółowy sposób głosowania elektronicznego określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział V

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 1. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego oblicza liczbę głosów poparcia na poszczególne projekty (sumę głosów oddanych tradycyjnie i w formie elektronicznej) oraz ustala listę projektów, według następującej kolejności: od projektów, które uzyskały największą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach do projektów, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane projekty, które uzyskały w głosowaniu największe poparcie w poszczególnych okręgach.
 2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Podmiot, o której mowa w Rozdziale I ust. 6 pkt 14 w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, projekt nie zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do realizacji. Informacja  o niespełnieniu przez projekt warunków formalnych zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl.
 3. Rekomendowane do realizacji są te projekty z listy projektów, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, które otrzymały największą liczbę głosów poparcia na terenie okręgu, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty przeznaczonej do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach danego okręgu.
 4. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa w ust.1, zostaje uwzględnione pierwsze z dalszych zadań pod względem liczby głosów poparcia, którego szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez dwa projekty lub więcej, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego przy udziale Wnioskodawców projektów, które uzyskały równą liczbę głosów poparcia. Z losowania sporządza się protokół.
 6. Z wyników weryfikacji, o której mowa w rozdziale III, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego sporządza protokół.
 7. Wyniki Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz w lokalnej prasie, w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego we współpracy z autorami projektu.

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w poparciu projektu (głosowaniu) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające lub uczestniczące w  poparciu projektu (głosowaniu) są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w poparciu projektu (głosowaniu) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z w niniejszego Regulaminu.


Pobierz pliki

Budżet Obywatelski 2018 – regulamin (pdf / doc) (204 pobrania)