Wyniki głosowania. Budżet Obywatelski 2017 – 18 projektów do realizacji

Na tegoroczny Budżet Obywatelski oddano 9891 ważne głosy, 18 projektów zakwalifikowano do realizacji.

 • Głosowanie trwało od 28 lutego 2017 roku do 15 marca 2017 r.
 • Zagłosowało 7572 osób, w tym 7062 w formie papierowej i 510 – przez Internet
 • Oddano 9891 głosów, w tym 9248 w formie papierowej i 643 – przez Internet
 • Głosowali mieszkańcy w wieku od 16 do 98 lat, najliczniej głosującą grupą byli tczewianie w wieku 30-40 oraz 45-60 lat
 • Łączna pula Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2017 to 1 mln zł

Do realizacji zakwalifikowane zostały projekty, które zdobyły największą liczbę głosów i jednocześnie koszty ich wykonania mieszczą się w puli określonej dla poszczególnych okręgów. Ostateczne koszty będą znane po przetargach, więc jeśli pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby realizowanych projektów. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie wyklucza również realizacji innych zgłoszonych projektów, w miarę możliwości finansowych budżetu miasta. Poniżej znajdują się szczegóły głosowania.

Więcej

Często zadawane pytania

1. Czym jest budżet obywatelski?

Jest to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego – czytaj więcej.

 

2. Czym różni się projekt budżetu obywatelskiego 2017 od edycji z 2016, 2015 i 2014 roku?

Projekt budżetu obywatelskiego 2014 był projektem pilotażowym. Jego głównym zadaniem było sprawdzenie jak mieszkańcy zaangażują się w nową formę działalności publicznej oraz sprawdzenie aspektów technicznych projektu. Oto porównanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego w latach 2014, 2015, 2016 i 2017:

 

Porównanie zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 (pdf) (54 pobrania)

3. Jakie kryteria muszą spełniać zgłaszane projekty?

Zgodnie z zapisem ust. 6 rozdz. I Regulaminu, zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych,
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 • być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i z obowiązującą Strategią Miasta,
 • pozostawać w kompetencjach gminy (zadania własne gminy określone ustawą),
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych,
 • dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 • całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg,
 • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem

4. Jaką maksymalną szacowaną wartość mogą mieć zgłaszane propozycje projektów?

Całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg. Zgodnie z ust. 4 rozdz. I Regulaminu Budżetu Obywatelskiego – na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

okręg I 87.000,00 zł okręg II 110.000,00 zł
okręg III 42.000,00 zł okręg IV 79.000,00 zł
okręg V 51.000,00 zł okręg VI 84.000,00 zł
okręg VII 110.000,00 zł okręg VIII 83.000,00 zł
okręg IX 127.000,00 zł okręg X 103.000,00 zł
okręg XI 68.000,00 zł okręg XII 56.000,00 zł

5. Czy piętnastolatkowie, którzy ukończą wymagany minimalny wiek 16 lat dopiero w grudniu 2017 r. mogą wziąć udział w zgłaszaniu projektów i w głosowaniu?

Tak, mogą ponieważ Regulamin upoważnia do głosowania i zgłaszania projektów wszystkich mieszkańców, którzy ukończą 16 lat w 2017 r. i starszych.

 

6. Czy można zgłaszać projekty do realizacji w okręgu innym, niż jest się zameldowanym?

Nie, nie można zgłaszać projektów ani na nie głosować, jeżeli nie jest się zameldowanym w okręgu, którego dotyczą dane projekty.

 

7. Którzy mieszkańcy mają prawo zgłaszania projektów i potem głosowania na wybrane projekty?

Prawo zgłaszania projektów i głosowania na wybrane projekty mają mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2017 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie (na pobyt stały lub czasowy).

 

8. Który adres zameldowania będzie decydował o przynależności do okręgu, w przypadku gdy wnioskodawca lub głosujący posiada dwa zameldowania – na pobyt stały i czasowy na terenie miasta Tczewa?

Regulamin uprawnia do zgłaszania projektów i głosowania na wybrane projekty tych mieszkańców okręgów, którzy ukończą 16 lat w 2017 r. i starszych oraz są zameldowani na ich terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania, np. w różnych okręgach.

 

9. Jak mogę się dowiedzieć, do którego okręgu jest przypisana moja ulica?

Wykaz wszystkich ulic, przypisanych do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 r., który jest dostępny na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl

 

10. Czy zgłaszając projekt należy dołączyć listę osób popierających ten projekt?

Nie, nie ma konieczności dołączania listy osób popierających propozycję projektu. Obecny Regulamin nie przewiduje takiej procedury.

 

11. Czy będzie możliwe głosowanie elektroniczne na wybrane projekty?

Tak, Regulamin umożliwia głosowanie elektroniczne na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl, wg zasad określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu albo umożliwia tradycyjne głosowanie na zakwalifikowane projekty – poprzez zbieranie głosów na liście poparcia, zgodnie z formularzem (zał. nr 4 i 5 do Regulaminu).

 

12. Czy będzie można poprzeć kilka projektów?

Tak, Regulamin umożliwia poparcie więcej niż jednego projektu przez mieszkańca danego okręgu, poprzez głosowanie tradycyjne lub elektroniczne.

 

13. Kto będzie decydował o zakwalifikowaniu zgłoszonych projektów do głosowania?

Weryfikacją zgłoszonych projektów oraz regulaminowym przeprowadzeniem całej procedury Budżetu Obywatelskiego będzie się zajmować powołany przez Prezydenta Miasta zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, składający się z urzędników miejskich.

 

14. W jakim terminie można zgłaszać propozycje projektów?

Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego należy składać na określonych formularzach (załącznik nr 3 do Regulaminu), w terminie określonym w harmonogramie, tj. od 02.01.2016 r. do 13.01.2017 r. do Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 i w budynku byłego CED przy ul. 30-go Stycznia 1

 

15. W jaki sposób można ustalić dokładną lokalizację miejsca realizacji projektu (adres działki, numer geodezyjny działki), wymagany w formularzu zgłaszania projektów (zał. nr 3)?

W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio pod adresem www.sip.tczew.pl

SIP oraz zgłaszanie projektów (propozycji) do 13.01.2017

System Informacji Przestrzennej (SIP)Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. zgłaszanie projektów (propozycji) trwa do 13.01.2017 r. Projekt można zgłosić za pomocą formularza (zał. nr 3 do Regulaminu). W poprawnym ustaleniu lokalizacji proponowanego miejsca realizacji projektu pomoże System Informacji Przestrzennej (SIP), dostępny na stronie www.wrotatczewa.pl – w zakładce MIASTO -> System Informacji Przestrzennej (SIP) lub bezpośrednio na stronie www.sip.tczew.pl

Budżet Obywatelski 2017 – zaczynamy

Niedawno zakończyła się realizacja tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, teraz startujemy z kolejną, czwartą edycją.

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zatwierdził harmonogram Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2017 r. Zaproponowany został również regulamin nowej edycji. W związku z tym 29 grudnia 2016 roku (godz. 16.00, sala obrad Rady Miejskiej – ul. 30 Stycznia 1) odbyło się spotkanie, gdzie omówione zostały zasady Budżetu Obywatelskiego, podzielono się opiniami na temat zmian w Budżecie Obywatelskim oraz zadawano pytania.

Tryb zgłaszania projektów

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2017 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu, składane są w wersji papierowej w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonym w ust. 2, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2017 rok”.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego zadania (projektu).
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 17.02.2017 r.

Pobierz i zobacz: Budżet Obywatelski 2017 - granice okręgów (pdf) (203 pobrania)

Nr okręgu Granice okręgu, wykaz ulic

I

 

ul. Elżbiety, ul. Kolejowa, ul. Krucza, ul. Łąkowa, ul. Młyńska, ul. Półwiejska, ul. Prosta, ul. Wierzbowa, ul. Wilcza, ul. Za Dworcem, ul. Żuławska, ul. Bosmańska, ul. Chłopska, ul. Czatkowska, ul. Dokerów, ul. Flisaków, ul. kpt Mamerta Stankiewicza, ul. Kapitańska, ul. Marynarska, ul. Nizinna, ul. Okrętowa, ul. Partyzantów, ul. Pionierów, ul. Portowców, ul. Retmańska, ul. Robotnicza, ul. Rzemieślnicza, ul. Spółdzielcza, ul. Stoczniowców, ul. Szyprów, ul. Wiślana, ul. Za Portem

II

ul. Armii Krajowej 1, 3, 3a, 3b (od ul. Kasztanowej do Al. Solidarności), ul. Armii Krajowej n-ry parzyste 2-86 oraz nr  85 (od ul. Jagiellońskiej do Al. Solidarności), ul. Gazety Tczewskiej , ul. Gryfa Pomorskiego, ul. H. Hass, ul. Harcerska, ul. Wł. Jurgo, ul. Obr. Tczewa, ul. Suchostrzygi Dworzec, ul. gen. Bora – Komorowskiego,  ul. gen. Grota – Roweckiego, ul. gen. L. Okulickiego, ul. R. Traugutta, , ul. Działkowa, ul. Kwiatowa, ul. Malinowska, ul. Kasztanowa, ul. Topolowa, Al. Solidarności n-ry 9 -29 (od pn. granicy miasta do skrzyżowania z ul. Gdańską)

III

ul. Armii Krajowej n-ry  nieparzyste 37-61 (od ul. Jagiellońskiej do ul. Żwirki), ul. J. Jasińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Żwirki n-ry 1,25,38,41-44 (od ul. Armii Krajowej do Al. Kociewskiej), ul. Wł.  Jagiełły 2,4,6,8,  ul. Jagiellońska  n-ry 31-55 (od ul. Skarszewskiej do ul. Wł. Jagiełły)

IV

ul. Akacjowa, ul. Armii Krajowej  n-ry nieparzyste 11-35 (od ul. Kasztanowej do ul. Żwirki), ul. Brzozowa, ul. Jarzębinowa, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa

V

Al. Kociewska (od ronda Kociewskiego do skrzyżowania z ul. Jagiellońską), ul. gen. Wł. Sikorskiego, ul. J. Korczaka, ul. Jagiellońska n-ry 1-29 i 56-66 (od ul. Wł. Jagiełły do Al. Solidarności ), ul. Kazimierza Jagiellończyka,  ul. Król. Marysieńki, ul. Król. Bony, ul. Lotnicza, ul. Rejtana, ul. Żwirki n-ry 11-22 i 52-61 (od Al. Kociewskiej do ul. Zygmunta Starego) , ul. St. Batorego, ul. Suchostrzycka, ul. Wigury, ul. Wł. Andersa, ul. Zygmunta Starego, ul. Wł. Jagiełły 1,3,5,7,9,11,12,13,15,

VI

Al. Kociewska (od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z Al. Solidarności i ul. Kazimierza Wielkiego) , ul. Braci Grimm, ul. Ch. Andersena, ul. Czerwonego Kapturka, ul. J. Brzechwy, ul. Jasia i Małgosi, ul. Kubusia Puchatka, ul. Pinokia, ul. Piotrowo, ul. Rokicka,  ul. Szewczyka Dratewki, ul. Skarszewska, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Fabryczna, ul. Grunwaldzka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. ks. Dobrawy, ul. Mieszka I, ul. Piaskowa, ul. Piastowska,Pl. Patriotów, ul. Przemysława II, ul. Rycerska,  ul. Saperów,  ul. Świętopełka, ul. Targowa , Al. Solidarności ( od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do torów kolejowych w rejonie ul. Piastowskiej)

VII

ul. Chłodna, ul. Jedności Narodu, , ul. Sadowa, ul. Saperska, ul. Dworcowa, ul. Gdańska, ul. Kaszubska, ul. Kozia, ul. Mostowa, ul. Nowy Rynek, ul. Południowa, ul. Pomira, ul. Pomorska, ul. Północna, Al. Solidarności n-ry 6, 8     (od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania z ul. Jagiellońską)

VIII

al. Zwycięstwa, ul. Niepodległości, ul. Wyzwolenia, ul. Warsztatowa, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Sobieskiego

IX

ul. 1 Maja, ul. Chopina, ul. Dominikańska, ul. Garncarska, ul. I. Paderewskiego, ul. J. Dąbrowskiego, ul. Jana z Kolna, ul. Kołłątaja, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Król. Jadwigi, ul. Kręta, ul. Krótka, ul. ks. A. Kupczyńskiego, ul. ks. Ściegiennego, ul. Lecha, ul. Lipowa, ul. Łazienna, ul. Małgorzaty Samborówny, ul. Mestwina, ul. Mickiewicza, ul. Nad Wisłą, ul. Nowa, ul. Obr. Westerplatte, ul. Ogrodowa, ul. Okrzei, pl. gen. J. Hallera, pl. J. Piłsudskiego, pl. św. Grzegorza, ul. Podgórna, ul. Podmurna, ul. Rybacka, ul. Sambora, ul. Skromna, ul. Słowackiego, ul. St. kard. Wyszyńskiego, ul. Stara, ul. Stroma, ul. Strzelecka, ul. Wąska, ul. Wodna, ul. Zamkowa, ul. Żeglarska, ul. Bulwar Wiślany,

X

ul. 30 Stycznia, ul. Nowowiejska, ul. Orkana,  ul. Polna, ul. Szkoły Morskiej, ul. Krasińskiego, ul. Matejki, ul. Parkowa, ul. Staszica, ul. Sienkiewicza, ul. Starowiejska,  ul. Wybickiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Zielona, ul. Pułaskiego, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego, ul. gen. Bema,  ul. J. Kusocińskiego,  ul. Kasprowicza, ul. Konarskiego , ul. Sportowa, ul. Bałdowska n-ry 1-17 i 31-51 (od ronda do skrzyżowania z ul. Nowowiejską), ul. Czyżykowska n-ry 1-33  oraz 69-115 (od ul. Nowowiejskiej do ul. Kołłątaja)

XI

ul. A. Dygasińskiego, ul. A. Fredry, ul. A. Frycza Modrzewskiego,  ul. A. Łajming, ul. A. Struga, ul. B. Głowackiego, ul. Biskupa K. Dominika, ul. C. Norwida, ul. Czyżewskiego, ul. Forsterów, ul. G. Zapolskiej, ul. J. Chełmońskiego, ul. J. Malczewskiego, ul. J. Przybosia, ul. J. Stanisławskiego, ul. J. Tuwima, ul. Jagalskiego, ul. K. Borchardta, ul. K. Gałczyńskiego, ul. R. Klima, ul. Kraziewicza, ul. ks. Bolta, ul. ks. Pasierba, ul. ks. Popiełuszki, ul. ks. ppłka Wryczy, ul. ks. Wł. Młyńskiego, ul. L. Bądkowskiego, ul. L. Kruczkowskiego, ul. L. Staffa, ul. L. Wyczółkowskiego, ul. R. Landowskiego, ul. płka Kuklińskiego, ul. por. Dambka, ul. por. Gierszewskiego, ul. ppłka Janika, ul. Przemysłowa, ul. Spacerowa, ul. St. Witkiewicza, ul. T. Boya-Żeleńskiego, ul. W. Kossaka,  ul. Wita Stwosza, ul. Wł. Broniewskiego, ul. Wł. Reymonta, ul. Z. Nałkowskiej, ul. Bałdowska n-ry 18,19,26 ( od ul. Nowowiejskiej do granicy miasta) , ul. A. Ważyka, ul. B. Prusa, ul. J. Iwaszkiewicza, ul. ks. B. Sychty, ul. Jabłoniowa, ul. Fr. Fenikowskiego, ul. St. Żeromskiego, ul. Wincentego Pola, ul. M. Konopnickiej,  ul. Wybudowanie, ul. W. Szymborskiej, ul. Rotm. Witolda Pileckiego , Al. Solidarności 2 (od skrzyżowania z torami kolejowymi w rejonie ul. Piastowskiej do pd. granicy miasta Tczewa)

XII

ul. Ceglarska, ul. Czyżykowska n-ry 34, 37 i 63-68 (od ul. Nowowiejskiej do ul. Ceglarskiej), ul. K. K. Baczyńskiego, ul. J. Kochanowskiego, ul. Nadbrzeżna, ul. Orzeszkowej, ul. Reja, ul. Tetmajera

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2017 rok

Regulamin wraz z załącznikami (spakowany) dostępny jest do pobrania na dole strony – tutaj


Rozdział I

Zagadnienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa na temat części wydatków budżetu miasta Tczewa na 2017 r. zwanego „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Przedstawienie założeń Budżetu Obywatelskiego, zapoznanie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w celu wyrażenia opinii i uwag odbędzie się na zebraniu z mieszkańcami zwołanym zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 8.
 3. Do ubiegania się o przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców miasta Tczewa kwotę wydatków budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) są uprawnieni mieszkańcy dwunastu okręgów (Nr I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII, IX, X,XI,XII), w części przypadającej na dany okręg. Wykaz ulic, które zaliczane są do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

okręg I 87.000,00 zł okręg II 110.000,00 zł
okręg III 42.000,00 zł okręg IV 79.000,00 zł
okręg V 51.000,00 zł okręg VI 84.000,00 zł
okręg VII 110.000,00 zł okręg VIII 83.000,00 zł
okręg IX 127.000,00 zł okręg X 103.000,00 zł
okręg XI 68.000,00 zł okręg XII 56.000,00 zł

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, dotyczące każdego z okręgów znajdujących się na terenie miasta Tczewa.
 2. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
 • posiadać cechy zadań inwestycyjnych, niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nie posiadać cech zadań remontowych w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane;
 • zrealizowany projekt musi być ogólnodostępny dla mieszkańców miasta;
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym 2017;
 • być zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;
 • pozostawać w kompetencjach miasta (zadania własne gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym);
 • uwzględniać kryterium gospodarności tzn. racjonalności gospodarowania środkami publicznymi;
 • dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność miasta Tczewa lub innych, do których miasto posiada prawo nieodpłatnego dysponowania (także w przypadku, gdy działka stanowi własność miasta Tczewa ale została oddana w trwały zarząd, najem, użyczenie itp.), z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych;
 • dotyczyć terenów i obiektów, o których mowa w ust. 6 pkt. 7) niniejszego rozdziału o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, użyczenia, oddania w najem, ani wykonania nowych inwestycji;
 • całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2017 na dany okręg,;
 • całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie  z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem           i rozruchem;
 • projekt nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności;
 • w przypadku projektów, których realizacja miałaby nastąpić na działce/działkach, nie będących własnością Gminy Miejskiej Tczew, wniosek projektowy wymaga wyrażenia zgody podmiotu/-ów władających działką/działkami:
 • na realizację projektu przez Gminę Miejską Tczew na tych działkach,
 • na nieodpłatne dysponowanie w/w działkami przez Gminę Miejską Tczew w celu realizacji projektu,
 • na nieodpłatne powszechne udostępnienie zrealizowanego projektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • na przyjęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie środków trwałych, powstałych w ramach wykonanego projektu;
 • zgoda podmiotów o której mowa w ust. 6 pkt 12 niniejszego rozdziału przyjmuje formę oświadczenia podpisanego przez osobę /osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu władającego działkami (wraz z dołączonym dokumentem (kserokopią) potwierdzającym prawo do reprezentowania podmiotu przez tę osobę /te osoby) i stanowi obligatoryjny załącznik do formularza zgłaszania projektu, o którym mowa w rozdz. II ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu.
 • Podmiot, o którym mowa w ust. 6 pkt 12 niniejszego rozdziału zobowiązany jest zawrzeć z Gminą Miejską Tczew umowę (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu) regulującą wzajemne zobowiązania stron dotyczące terenu, na którym realizowany ma być projekt oraz zasad funkcjonowania zrealizowanego projektu, w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty, określonym w haromonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Za zwycięski uznany zostanie projekt (projekty) z największą liczbą głosów poparcia   w danym okręgu, oddanych w głosowaniu po uprzednio pozytywnym zweryfikowaniu pod względem jego zgodności ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy w danym okręgu zdobędzie kolejną liczbę głosów kilka projektów, mieszczących się w puli środków przeznaczonych na dany okręg.
 2. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, powołany Zarządzeniem Nr 418/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28.12.2016 r.
 4. Konsultacje poprzedzi kampania informacyjna przeprowadzona na stronie internetowej Miasta www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl i w lokalnej prasie, w toku której mieszkańcom udostępniona zostanie treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz materiały informacyjne co do sposobu wypełniania druku formularza zgłoszenia projektu, formularza głosowania na projekt, a także zostanie przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami.

Rozdział II

Tryb zgłaszania projektów

 

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2017 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, określonym w ust. 2 należy złożyć w wersji papierowej w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2017 rok.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego projektu.
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 17.02.2017 r. (ostatniego dnia weryfikacji zgłoszonych projektów).

Rozdział III

Weryfikacja zgłoszonych projektów

 

 1. W okresie zgłaszania projektów prowadzony będzie rejestr zgłoszonych projektów, którym nadany zostanie numer rejestracyjny, zgodnie z kolejnością wpływu zgłaszanych projektów.
 2. Złożone formularze zgłoszenia projektu (załącznik nr 3) podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, w następującym zakresie:
 • złożenia zgłoszenia projektu w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 • poprawnego wypełnienia formularza,
 • weryfikacji uprawnień osób zgłaszających projekt, zgodnie z ust.1 rozdziału II niniejszego Regulaminu,
 • spełnienia przez zgłoszone projekty warunków określonych w ust. 6, rozdziału I,
 • możliwości realizacji projektu pod kątem technicznych i finansowych warunków realizacji projektu,
 • skutków realizacji zadania w kolejnych latach i możliwości zabezpieczenia środków w kolejnych budżetach miasta,
 • możliwości realizacji projektu w odniesieniu do rzeczywistego kosztu,
 • potwierdzenia możliwości uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem przez Gminę Miejska Tczew zgodnie z postanowieniami Rozdziału I ust. 6 pkt 12,13,14 (oświadczenie –załącznik nr 3a)
 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z Wnioskodawcami z propozycją wypracowania projektu wspólnego. W razie niewyrażenia zgody przez Wnioskodawców projektu o łączeniu projektów zdecydować będzie mógł Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, o którym mowa w rozdz. I ust. 9.
 2. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ma prawo do wprowadzenia zmian redakcyjnych i nanoszenia poprawek w nazwie i opisie zgłoszonego projektu bez konsultacji Wnioskodawcami.
 3. Po dokonaniu weryfikacji projektów, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ogłasza listę projektów niespełniających kryteriów Regulaminu wraz z informacją  o przyczynach ich odrzucenia oraz listę projektów spełniających kryteria Regulaminu, w podziale na okręgi. Ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie tradycyjne (w wersji papierowej) lub w formie elektronicznej.

 

Rozdział IV

Tryb głosowania na projekty

 

 1. Głosowanie na wytypowane projekty do realizacji w danym okręgu odbędzie się tradycyjnie, w wersji papierowej – na Formularzu do głosowania na projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronach internetowych www.bo.tczew.pl oraz www.wrotatczewa.pl w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do głosowania na zweryfikowane projekty spełniające kryteria regulaminowe, proponowane do realizacji w danym okręgu, jest uprawniony każdy mieszkaniec tego okręgu, który ukończy 16 lat w 2017 r. i starszy oraz jest zameldowany na jego terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania w różnych okręgach przez tę samą osobę.
 3. Mieszkańcy poszczególnych okręgów są uprawnieni do głosowania na wytypowane projekty dotyczące ich okręgu, z możliwością oddania głosu na więcej niż jeden projekt.
 4. Tradycyjne głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu poparcia na projekt w danym okręgu, złożony zgodnie z wykazem zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest mieszkańcem danego okręgu i spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału.
 5. Formularz głosowania na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, a wzór wykazu osób głosujących na dany projekt określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Formularze z oddanymi głosami poparcia należy złożyć w jednym z Biur Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 lub przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED) w terminie do dnia 15.03.2017 r., do godz. 15.30.
 6. Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza, jaki zostanie udostępniony na stronie internetowej www.wrotatczewa.pl. oraz www.bo.tczew.pl System będzie weryfikował użytkownika poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku, gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.
 7. Szczegółowy sposób głosowania elektronicznego określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział V

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 

 1. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego oblicza liczbę głosów poparcia na poszczególne projekty (sumę głosów oddanych tradycyjnie i w formie elektronicznej) oraz ustala listę projektów, według następującej kolejności: od projektów, które uzyskały największą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach do projektów, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane projekty, które uzyskały w głosowaniu największe poparcie w poszczególnych okręgach.
 2. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez Podmiot, o której mowa w Rozdziale I ust. 6 pkt 14 w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty określonym w haromonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, projekt nie zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do realizacji. Informacja o niespełnieniu przez projekt warunków formalnych zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz www.bo.tczew.pl.
 3. Rekomendowane do realizacji są te projekty z listy projektów, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, które otrzymały największą liczbę głosów poparcia na terenie okręgu, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty przeznaczonej do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach danego okręgu.
 4. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa w ust.1, zostaje uwzględnione pierwsze z dalszych zadań pod względem liczby głosów poparcia, którego szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez dwa projekty lub więcej, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego przy udziale Wnioskodawców projektów, które uzyskały równą liczbę głosów poparcia. Z losowania sporządza się protokół.
 6. Z wyników weryfikacji, o której mowa w rozdziale III, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego sporządza protokół.
 7. Wyniki Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta www.wrotatczewa.pl oraz w lokalnej prasie, w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego we współpracy z autorami projektu.

Rozdział VI

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w poparciu projektu (głosowaniu) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające lub uczestniczące w poparciu projektu (glosowaniu) są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w poparciu projektu (glosowaniu) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z w niniejszego Regulaminu.


Pobierz pliki

Budżet Obywatelski 2017 – regulamin (pdf / doc) (342 pobrania)