Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Tczewa na 2015 rok

Wszystkie pliki regulaminu (spakowane) dostępne są do pobrania na dole strony – tutaj


Rozdział I
Zagadnienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Tczewa na temat części wydatków budżetu Miasta Tczewa na 2015 r. zwane „Budżetem Obywatelskim”.
 2. Przedstawienie założeń Budżetu Obywatelskiego, zapoznanie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w celu wyrażenia opinii i uwag odbędzie się na zebraniu z mieszkańcami zwołanym zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 8.
 3. Do ubiegania się o przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców Miasta Tczewa kwotę wydatków budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) są uprawnieni mieszkańcy ośmiu okręgów (Nr I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII), w części przypadającej na dany okręg. Wykaz ulic, które zaliczane są do poszczególnych okręgów określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Na każdy z okręgów przeznacza się następujące kwoty wydatków:

okręg I 100.000,00 zł okręg V 150.000,00 zł
okręg II 160.000,00 zł okręg VI 90.000,00 zł
okręg III 120.000,00 zł okręg VII 140.000,00 zł
okręg IV 150.000,00 zł okręg VIII 90.000,00 zł

 1. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, dotyczące każdego z okręgów znajdujących się na terenie Miasta.
 2. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:
 1. posiadać cechy zadań inwestycyjnych,
 2. być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 3. być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego i z obowiązującą Strategią Miasta,
 4. pozostawać w kompetencjach gminy (zadania własne gminy określone ustawą),
 5. dotyczyć terenów i obiektów stanowiących własność gminy lub do których gmina posiada prawo nieodpłatnego dysponowania, z wyłączeniem m.in. terenów zamkniętych i terenów prywatnych,
 6. dotyczyć terenów i obiektów gminnych o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji,
 7. całkowita wartość jednego projektu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty wydatków, przeznaczonej na dany okręg,
 8. całkowita wartość projektu musi obejmować wszystkie koszty, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem, odbiorem i rozruchem.
 1. Za zwycięski uznany zostanie projekt (projekty) z największą liczbą głosów poparcia w danym okręgu, oddanych w głosowaniu po uprzednio pozytywnym zweryfikowaniu pod względem jego zgodności ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy w danym okręgu zdobędzie kolejną liczbę głosów kilka projektów, mieszczących się w puli środków przeznaczonych na dany okręg.
 2. Harmonogram Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu oraz porządku konsultacji czuwa Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, powołany Zarządzeniem Nr 377/2014 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 listopada 2014 r.
 4. Konsultacje poprzedzi kampania informacyjna przeprowadzona na stronie internetowej Miasta wrotatczewa.pl i w lokalnej prasie, w toku której mieszkańcom udostępniona zostanie treść Regulaminu wraz z załącznikami oraz materiały informacyjne co do sposobu wypełniania druku formularza zgłoszeniowego, kart do głosowania, a także zostanie przeprowadzone spotkanie z mieszkańcami.

 Rozdział II
Tryb zgłaszania projektów

 1. Propozycje projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy danego okręgu, którzy ukończą 16 lat w roku 2015 i starsi oraz są zameldowani na jego terenie.
 2. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Formularze dostępne są na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED).
 3. Wypełnione formularze zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu, składane są w wersji papierowej w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonym w ust. 2, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Tczewie, pl. J. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Zgłoszenie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Tczew na 2015 rok”.
 4. Formularz zgłoszenia (załącznik nr 3) może dotyczyć zgłoszenia tylko jednego zadania (projektu).
 5. Zgłoszenie uważa się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola w formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3).
 6. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt, nie później niż do 27 lutego 2015 r.

Rozdział III
Weryfikacja zgłoszonych projektów

 1. Złożone formularze zgłoszenia (załącznik nr 3) podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Tczewie, w następującym zakresie:
 1. poprawnego wypełnienia formularza,
 2. weryfikacji uprawnień osób zgłaszających projekt,
 3. spełnienia przez zgłaszane projekty warunków określonych w rozdziale I ust. 6,
 4. zgodności projektu z technicznymi i finansowymi warunkami realizacji przedsięwzięcia,
 5. skutków realizacji zadania w kolejnych latach i możliwości zabezpieczenia środków w kolejnych budżetach Miasta,
 6. możliwości realizacji projektu w odniesieniu do rzeczywistego kosztu,
 7. potwierdzenia możliwości uzyskania prawa nieodpłatnego dysponowania terenem zgodnie z postanowieniami Rozdziału I ust. 6 pkt 5 (promesa/przyrzeczenie/ właściciela terenu i obiektów niebędących własnością gminy zawarcia z Gminą Miejską Tczew umowy nieodpłatnego dysponowania w celu realizacji projektu).
 1. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej projektów dotyczących tego samego zagadnienia i/lub zbieżnych co do zakresu, Zespół ma prawo skontaktować się z wnioskodawcami z propozycją wypracowania projektu wspólnego. Łączenie projektów możliwe jest wyłącznie za zgodą wnioskodawców, która może być wyrażona w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania informacji od Zespołu, nie później niż do 27 lutego 2015 r.
 2. Po dokonaniu weryfikacji projektów, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego ogłasza listę projektów niespełniających kryteriów Regulaminu wraz z informacją o przyczynach ich odrzucenia oraz listę projektów spełniających kryteria, w podziale na okręgi. Ogłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej wrotatczewa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, w terminie określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Projekty spełniające kryteria zostaną poddane pod głosowanie tradycyjne (w wersji papierowej) lub w formie elektronicznej.

Rozdział IV
Tryb głosowania na projekty

 1. Głosowanie na wytypowane projekty do realizacji w danym okręgu odbywa się tradycyjnie, w wersji papierowej lub w formie elektronicznej – na stronie internetowej wrotatczewa.pl, w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do głosowania na zweryfikowane projekty do realizacji w danym okręgu jest uprawniony każdy mieszkaniec tego okręgu, który ukończy 16 lat w 2015 r. i starszy oraz jest zameldowany na jego terenie.
 3. Mieszkańcy poszczególnych okręgów są uprawnieni do głosowania na wytypowane projekty dotyczące ich okręgu, z możliwością oddania głosu na więcej niż jeden projekt.
 4. Tradycyjne głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu poparcia na projekt w danym okręgu, złożony zgodnie z wykazem zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest mieszkańcem danego okręgu i spełnia warunki, o których mowa w ust. 2.
 5. Formularz oddania głosów poparcia na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, a wzór wykazu osób głosujących na dany projekt określa załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Formularze z oddanymi głosami poparcia należy złożyć w Biurach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1 oraz przy ul. 30-go Stycznia 1 (były budynek CED) w terminie do dnia 27.03.2015 r.
 6. Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza, jaki zostanie udostępniony na stronie internetowej wrotatczewa.pl. System będzie weryfikował użytkownika poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku, gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.
 7. Szczegółowy sposób głosowania elektronicznego określa załącznik nr 6 do Regulaminu.

Rozdział V
Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

 1. Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego oblicza liczbę głosów poparcia na poszczególne projekty (sumę głosów oddanych tradycyjnie i w formie elektronicznej) i ustala listę projektów, według następującej kolejności: od projektów, które uzyskały największą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach do projektów, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów poparcia w poszczególnych okręgach. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane projekty, które uzyskały w głosowaniu największe poparcie w poszczególnych okręgach.
 2. W przypadku odmowy zawarcia przyrzeczonej umowy, o której mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 7 w terminie do zakończenia głosowania na zakwalifikowane projekty określonym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, projekt nie zostanie umieszczony na liście projektów rekomendowanych do realizacji. Informacja o niespełnieniu przez projekt warunków formalnych zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta wrotatczewa.pl oraz w lokalnej prasie.
 3. Rekomendowane do realizacji są te projekty z listy projektów, o której mowa w ust. 1, które otrzymały największą liczbę głosów poparcia na terenie okręgu, aż do wyczerpania środków, tj. do kwoty przeznaczonej do realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach danego okręgu.
 4. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, zostaje uwzględnione pierwsze z dalszych zadań pod względem liczby głosów poparcia, którego szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w danym okręgu.
 5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez dwa projekty lub więcej, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego przy udziale Wnioskodawców projektów, które uzyskały równą liczbę głosów poparcia. Z losowania sporządza się protokół.
 6. Z wyników weryfikacji, o której mowa w rozdziale III, Zespół ds. wdrożenia Budżetu Obywatelskiego sporządza protokół.
 7. Wyniki Budżetu Obywatelskiego zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, na stronie internetowej Miasta wrotatczewa.pl oraz w lokalnej prasie, w terminie określonym w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wybrane projekty zostaną skierowane do realizacji przez właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego we współpracy z autorami projektu.

 Rozdział VI
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego lub udział w poparciu projektu (głosowaniu) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą w Tczewie przy pl. J. Piłsudskiego 1.
 3. Celem zbierania danych osobowych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające lub uczestniczące w poparciu projektu (glosowaniu) są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Tczewie. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
 4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w poparciu projektu (glosowaniu) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej wynika z w niniejszego Regulaminu.


Pobierz pliki

Budżet Obywatelski 2015 – regulamin (zip: doc / pdf) (413 pobrań)